gup

gup
I. interjection
Etymology: perhaps contraction of go up
obsolete — used to express reproof, derision, or remonstrance
II. noun (-s)
Etymology: Hindi gap
slang : foolish talk : nonsense

see what sort of gup he's handed out — Ngaio Marsh


Useful english dictionary. 2012.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • gup — gup·ta; gup; gup·py; …   English syllables

  • GUP — sigla Giudice per le Udienze Preliminari …   Dizionario italiano

  • gup- — *gup germ., Verb: Verweis: s. *gub s. gub ; …   Germanisches Wörterbuch

  • gup|py — «GUHP ee», noun, plural pies. a very small, brightly colored fish of tropical fresh water, often kept in aquariums. The female bears young instead of producing eggs. ╂[< Robert J. L. Guppy, a British scientist of the 1800 s from Trinidad, who… …   Useful english dictionary

  • Gup|ta — «GUHP tuh», noun. a member of a Hindu dynasty that ruled India from the 300 s to the 500 s A.D. The reign of the Guptas is sometimes called the golden age of Hindu culture …   Useful english dictionary

  • gup — təql. Yuxarıdan düşən ağır şeyin çıxardığı səs. Ürəyi gup eləmək – ansızın pis bir hadisədən, xəbərdən qorxmaq, ürəyi düşmək. <Mozalan bəy:> Ürəyim əvvəl bir gup elədi. Ə. H.. Əsədin ürəyi gup eləyib döyünürdü. B. T …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • GUP — Gallup (Nouveau Mexique) Pour les articles homonymes, voir Gallup. Gallup Pays   …   Wikipédia en Français

  • gup-gup — təql. 1. Ayağın yerə tez tez dəyməsindən hasil olan səs. Bir fincan çay içəriçməz pilləkənləri gup gup başıaşağı endim. A. Ş.. 2. Ürək döyüntüsünün səsi. Ürəyi gupgup döyünür. – Gup gup döyünüb darıldı bağrım! M. Ə. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • GUP — Data (PopMail) (Computing » File Extensions) * Gallup, New Mexico USA (Regional » Airport Codes) …   Abbreviations dictionary

  • GUP PB — Gulf Power Capital Trust II (Business » NYSE Symbols) …   Abbreviations dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”